Algemene voorwaarden

1.Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een klant waarop Hair & Beautysalon Silvia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Afspraak maken De klant moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Hair & Beautysalon Silvia melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Hair & Beautysalon Silvia 70% voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan 10 minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt mag Hair & Beautysalon Silvia de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. 

3. Prijswijziging Hair & Beautysalon Silvia vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Hair & beautysalon Silvia is niet verplicht om prijswijzigingen te melden, klant moet zelf de website in de gaten houden voor prijswijzigingen. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld. 

4. Persoonsgegevens & privacy De klant voorziet Hair & Beautysalon Silvia vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Hair & Beautysalon Silvia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 

5. Aansprakelijkheid Hair & Beautysalon Silvia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hair & Beautysalon Silvia is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

5.1 Hair & Beautysalon Silvia is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

6. Beschadiging en diefstal Hair & Beautysalon Silvia heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Hair & Beautysalon Silvia meldt diefstal altijd bij de politie. 

7. Klacht Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Hair & beautysalon Silvia en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal Hair & Beautysalon Silvia de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. 

8.Persoonsgegevens De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt a) voor- en achternaam b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer, e-mailadres, d) eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier e) voor – en na foto’s.


8.1 Hair & Beautysalon Silvia verwerkt de in sub 8 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: – Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan. Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Hair & Beautysalon Silvia.

9. Bewaartermijnen Hair & beautysalon Silvia verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. 

10. Wijzigingen deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

E-mailen
Bellen
Map
Info